باز کردن منو اصلی

هیت بیش از یک کاربرد دارد:

مکان های جغرافیایی
نام های مردم
کاربردهای دیگر