آب‌سنجی

(تغییرمسیر از هیدرومتری)

هیدرومتری یا آب‌سنجی علم اندازه‌گیری آب و مسائل مربوط به آن است. به عبارت دیگر، هیدرومتری دانش بررسی مؤلفه‌های چرخه هیدرولوژیک، شامل بارش، ویژگی‌های آب زیرزمینی، همچنین کیفیت آب و ویژگی‌های جریان آب‌های سطحی است. ریشه این واژه به یونان باستان بازمی گردد که به معنی اندازه گیری آب (hydor: آب و metron: اندازه گیری) می‌باشد

موارد مورد سنجشویرایش

  1. تراز آب
  2. مقدار جریان
  3. سرعت آب

منابعویرایش

  • Show، E.Hydrology، Dover inc، New york، ۱۹۷۰