واقع‌گرایی خام

واقع‌گرایی خام یا رئالیسم خام (به انگلیسی: Naïve realism) یک نظر در معرفت‌شناسی و فلسفه علم است که مدعی است دریافت ذهن ما از جهان خارج، مستقیم و بدون هیچ تغییر و تحولی صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر تصویری که از جهان خارج بر ذهن ما نقش می‌بندد، با وجود خارجی ماهیتاً یکسان است.

رئالیسم خام مدعی است دریافت ما از جهان خارج مستقیم است.

واقع‌گرایی خام با واقع‌گرایی غیرمستقیم تفاوت دارد.

ارسطو اولین کسی است که تبیینی از واقع‌گرایی خام به دست داد.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

ملکیان، مصطفی، تاریخ فلسفه غرب، پژوهشکده حوزه و دانشگاه،۱۳۷۸.

قائمی نیا، علیرضا، دو نوع رئالیسم: خام و انتقادی، ذهن:۱۳۸۲، شماره ۱۴