واکه باز مرکزی غیرگرد

واکه باز مرکزی غیرگرد یا واکه افتاده مرکزی غیرگرد یک نوع آوای واکه است که در بسیاری از زبانهای گفتاری کنونی و پیشین جهان بدان سخن گفته می‌شود. در حالی که الفبای آوانگاری بین‌المللی هیچ حرف جداگانه‌ای برای نشان‌دادن این واکه که میان [a] جلویی و [ɑ] پشتی است ندارد، غالباً به‌صورت ⟨a⟩ نوشته می‌شود. اگر که دقت مورد نظر ما باشد، با اعراب‌گذاریهایی مثل ⟨ä⟩ مرکزی‌شده و ⟨a̠⟩ جمع‌شده مشخص‌نمود.

ä
ɐ̞
ɑ̈
شماره IPA۳۰۴ ۴۱۵
کدبندی
یونیکد (شانزدهتایی)U+00۹۷ U+0۷۷۶
الفبای آواییa_" یا a_- یا 6_o یا A_"
decimal1=۹۷ is not numeric
decimal2=۷۷۶ is not numeric

 

ویژگی‌هاویرایش

منابعویرایش