وای رن یا وَئی رن(چینی: 外壬) زاده شده با نام زی فا(چینی:子發) شاهی بود از شاهان دودمان شانگ در چین. سسیما کیان، نویسنده و تاریخنگار هان، در کتاب شیجی، وای رن را یازدهمین شاه شانگ دانسته که پس از برادرش زونگ دینگ(چینی:仲丁) در سال گنگزو(چینی:庚戌) در تختگاه آئو(چینی: 隞) به شاهی نشست. او پانزده سال فرمان راند(هرچند برخی منابع 10 سال گفته اند) و تا زمان مرگ پادشاهی کرد؛ نام پس از مرگ او وئی رن بود. پس از وی، پسرش، هه دان جیا به شاهی رسید.

وای رن
وای رن
نام کامل
نام پسامرگ
Wai Ren

منابعویرایش

  • تاریخ چین، شسنو ژان، محمد پارسیپور، نشر علم، ۱۳۷۴
  • دودمانهای شاهی چین، مین لوهوئی، نشر امیرکبیر، ۱۳۵۴