وزارت امور خارجه

وزارتخانه دیپلماسی
(تغییرمسیر از وزارت خارجه)

وزارت امور خارجه وزارت خانه‌ای است که بنا بر نیاز به ارتباط دنیای خارج از هر کشور و از طریق دیپلماسی تأسیس شده‌است.

جستارهای وابسته ویرایش