وزارت فرهنگ

وزارت فرهنگ در بسیاری از دولت‌ها، یکی از وزارتخانه‌های کابینه است.

نمونه‌هاویرایش

وزارتخانه‌های سابق یا منحل‌شدهویرایش

منابعویرایش