در خصوص کلمه وصی باید گفت که با استناد به ماده 826 قانون مدنی وصی عبارت است از کسی که به موجب وصیت عهدی ولی بر ثلث یا صغیر قرار داده می شود. کلمه وصی مفرد کلمه اوصیاء محسوب می شود. لازم به ذکر است که قبول یا رد وصیت عهدی توسط وصی باید در زمان حیات موصی صورت پذیرد. ولی اگر رد یا قبول را در زمان حیات اعلام نکند ملزم به این است که بعد از فوت موصی به مفاد وصیت عهدی عمل نماید حتی اگر جاهل به وصیت باشد.پس اگر موصی در زمان حیاتش یک نفر را برای انجام وصیت عهدی مامور قرار دهد آن شخص وصی نامیده می شود ولی اگر موصی چند نفر را مأمور انجام امور وصیت عهدی قرار دهد به آنها اوصیاء می‌گویند. لازم به ذکر است وصی باید بر اساس آنچه که در وصیت عهدی از او خواسته شده است عمل نماید و در واقع با استناد به ماده 858 قانون مدنی وصی نسبت به اموالی که بر حسب وصیت در ید اوست حکم امین را دارد و ضامن نمی‌شود مگر به تعدی و تفریط. پس در نتیجه وصی با استناد به ماده 859 قانون مدنی باید بر طبق وصایای موصی رفتار کند و الا ضامن و منعزل می شود. اما نکته بسیار مهم در بحث وصی این است که موصی می‌تواند حتی یک صغیر را وصی بر انجام امور وصیت عهدی نماید به همراه یک کبیر در جهت اجرای مفاد وصیت عهدی که در این حالت با استناد به ماده 856 قانون مدنی اجرای وصایا با کبیر است تا موقع رشد و بلوغ صغیر.موصی با استناد به ماده 857 قانون مدنی می‌تواند یک نفر را برای نظارت در عملیات وصی معین نماید. که حدود این اختیارات ناظر به طریقی خواهد بود که موصی مقرر داشته است یا از قرائن معلوم شود.بر اساس ماده 860 قانون مدنی غیر از پدر و جد پدری کس دیگری حق ندارد بر صغیر وصی معین کند.  حال اگر موصی چند وصی برای انجام امور وصیت عهدی تعیین کرده باشد نحوه عملکرد اوصیا به این ترتیب است که اگر اولی فوت کرد دومی وصی باشد و اگر دومی فوت کرد سومی باشد و هکذا.  اما در ادامه باید گفت که اگر در خصوص بحث وصی به مورد جدیدی بر خورد کردیم با استناد به ماده 3  قانون آیین دادرسی مدنی می‌توانیم به منابع و فتاوی معتبر فقهی مراجعه نماییم. آن هم در صورتی که در بحث وصی قانونی وجود نداشته باشد یا اینکه نواقص موجود باشد. وصی یا اوصیاء در قبال انجام امور وصیت عهدی هیچ دستمزدی دریافت نمی‌کنند و تنها مامور به انجام امور وصیت عهدی می باشند مگر آنکه موصی تعیین کرده باشد که در قبال انجام امور وصیت عهدی وصی مالی به او برسد. 

منابع