وکسیلوم (به لاتین: vexillum) شیئی پرچم‌مانند بود که در عصر کلاسیک امپراتوری روم استفاده می‌شد. این واژه، خود کوچک‌شدهٔ (مصغر) واژهٔ لاتین وِلوم (به لاتین: velum) به‌معنای بادبان است و در نتیجه، وکسیلوم (در جمع: وکسیلا) به‌معنای بادبان‌های کوچک یا همان پرچم‌مانندها است.

یک نمایش‌دهندهٔ امروزی در قالب یکی از اعضای گارد امپراتوری وکسیلومی را با نشان عقرب در دست گرفته‌است. این وکسیلوم نماد پرتورین‌ها و نشانهٔ احترام آنها به امپراتور تیبریوس بود که کمپ پرتورین را در رم ساخت. عقرب علامت نجومی تیبریوس بود.

وکسیلوم شامل یک میلهٔ افقی بود که معلق از چوبهٔ عمودی قرار داشت و پارچهٔ پرچم بر روی این میلهٔ افقی کشیده شده بود. این معلق‌بودن دو میلهٔ وکسیلوم آن را از پرچم‌های امروزی که اهتزازگاه پارچهٔ پرچم مستقیما به میلهٔ عمودی چسبیده‌است متمایز می‌سازد. به کسی که وکسیلوم را نگاه می‌داشت وکسیلاریوس یا وکسیلیفر می‌گفتند. از آنجا که وکسیلوم نماد پراهمیت هر واحد نظامی بود در جنگ‌ها به شدت از آن محافظت می‌شد.

امروزه نیز تقریباً تمامی ناحیه‌های ایتالیا از وکسیلوم استفاده می‌کنند.

منابع