ویسا از نام‌های فارسی برای دختران است. این نام از ریشه پشتون به معنای عقیده و باور، ایمان، وفا و اطمینان است.

ویسا
جنسیتمونث
زبان(ها)پشتون
خاستگاه
معنیعقیده و باور، ایمان، وفا و اطمینان

منابعویرایش

لغت‌نامه پشتون در دانشگاه شیکاگو