باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
|ideology= [[کمونیسم]]، [[مارکسیسم-لنینیسم]]
|international= [[کمینترن]] (تا ۱۹۴۳) [[Cominform]] (تا ۱۹۵۶)
|predecessor= [[حزب سوسیال دمکرات کارگرانکارگر روسیه]]
|successor= [[حزب کمونیست فدراسیون روسیه]]
|youth_wing=[[کمسومول (ناصرخسرو)]]