تفاوت میان نسخه‌های «ضدسرمایه‌داری»

== جنبش‌های ضد جهانی‌سازی ==
{{اصلی|جنبش‌های ضد جهانی‌سازی}}
جنبش ضد جهانی سازی جنبشی فعال در سراسر جهان است. این جنبش منتقد [[جهانی‌سازی|جهانی شدن]] سرمایه‌داری میباشد. فعالان ضد جهانی سازی از ماهیت غیردموکراتیک نهادینه شدن سرمایه‌داری در جهان انتقاد دارند آنها با ترویج جهانی نئولیبرالیسم کهمخالفت توسطمیکنند و معتقدند که نهادهای بین المللی مانند صندوق بین المللی پول (IMF) و بانک جهانی که بیاز توجهمروجین جهانی نئولیبرالیسم هستند به اثرات غالباً ویرانگر سرمایه داری جهانی در شرایط محلی هستندکشورها مخالفتبی میکنندتوجه وهستند. جلسات این نهادها اغلب با اعتراضات شدید فعالان این جنبش مواجه شده است.
 
[[رده:ضد سرمایه‌داری]]