تفاوت میان نسخه‌های «محمدقاسم ظهیرالدوله»

| ۴ || [[سلیمان‏خان اعتضادالدوله]] ||؟-۱۲۷۱|| بیگم جان || حاکم اصفهان، جد خاندان سپهبدی قاجار<ref>سعادت نوری، حسن. اصفهان در دوره سلاطین قاجاریه. مندرج در: وحید، خرداد ۱۳۴۶. ۵۰۵-۵۱۶</ref>
|-
| ۵ || دختر || || || همسر [[شاهرخ میرزا قاجار|شاهرخ میرزا]] پسر [[حسین‌علی‌میرزا فرمانفرما]]
|-
| ۶ || موسی‏خان || || || پدر [[عضدالملک]]