باز کردن منو اصلی

تغییرات

{{شجره‌نامه | | | | | | | | | | |آش| | آش=[[آشی‌کاگا یوشی‌نوری]]{{سخ}}ششمین شوگون}}
{{شجره‌نامه | | | | | | | |,|-|-|-|+|-|-|-|.}}
{{شجره‌نامه| | |هی|y| ماس| |کات| | |می|هی=[[هینو تومیکو]]|ماس=[[آشی‌کاگا یوشی‌ماسا|یوشی‌ماسا]]{{سخ}}هشتمین شوگون|می=[[آشی‌کاگا یوشی‌کاتسو|یوشی‌می| یوشی‌کاتسو ]]| کات=[[آشی‌کاگا یوشی‌می| یوشی‌کاتسو|یوشی‌می]]{{سخ}}هفتمین شوگون}}
{{شجره‌نامه | | | | | |!| | | | | |!|}}
{{شجره‌نامه | | | | |ب| | | |یوشی|ب=[[آشی‌کاگا یوشی‌هیسا|یوشی‌هیسا]]{{سخ}}نهمین شوگون|یوشی=[[آشی‌کاگا یوشی‌تانه]]{{سخ}}دهمین شوگون |}}
{{پایان شجره‌نامه}}