باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
بدون خلاصه ویرایش
 
[http://www.antarctica.ac.uk/about_antarctica/geopolitical/bat.php مرکز بریتانیایی تحقیقاتی قطب جنوب]
 
[https://www.gov.uk/government/world/organisations/british-antarctic-territory صفحهٔ قلمرو قطب جنوب بریتانیا در سایت وزارت کشور انگلستان]