تفاوت میان نسخه‌های «شورای دوم واتیکان»

ابرابزار
(صفحه‌ای جدید حاوی «شورای واتيکاني دوم (به لاتین: Concilium Oecumenicum Vaticanum Secundum که به صورت غیررسمی با ع...» ایجاد کرد)
 
(ابرابزار)
شورای واتيکانيواتیکانی دوم (به [[لاتین]]: Concilium Oecumenicum Vaticanum Secundum که به صورت غیررسمی با عنوان واتیکان دوم يادیاد مي‌شودمی‌شود) میان [[کلیسای کاتولیک روم]] و دنیای مدرن ارتباط برقرار نمود. این بیست و یکمينیکمین [[شورای عام کلیسای کاتولیک]] و دوميندومین شورايشورای برگزار شده در [[کلیسای سنت پیتر]] در [[واتیکان]] بود. این شورا، از طریق مقدس، به طور رسمی تحت اسقفی پاپ ژان بيستبیست و سوم در 11۱۱ اکتبر سال 1962۱۹۶۲ شروع به کار کرد و تحت رهبريرهبری پاپ پل ششم در جشن مفهوم معصوم (معصوميتمعصومیت مريممریم مقدس) در سال 1965۱۹۶۵ به پايانپایان رسيدرسید.
 
از کسانی که در جلسه افتتاحیه شورا نقش داشتند، چهار نفر در آيندهآینده به مقام پاپيپاپی رسيدندرسیدند: کاردینال [[جیووانی باتیستا مونتينيمونتینی]]، که بعد از پاپ [[ژان بيستبیست و سوم]] [[پل ششم]] ناميدهنامیده شد. اسقف [[آلبینو لوسيانيلوسیانی]]، پاپ [[ژان پل اول]]. اسقف [[کارول وجتيلاوجتیلا]] که پاپ [[ژان پل دوم]] شد و [[ژوزف راتسينگرراتسینگر]]، که به عنوان مشاور دینی حاضر بود و بعدها پاپ [[بندیکت شانزدهم]] شد.