تفاوت میان نسخه‌های «کمیته‌های اصلی کنگره ایالات متحده آمریکا»

بدون خلاصه ویرایش
{{بدون منبع}}{{ویکیسازی}}
 
[[مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا ]] دارايدارای 19۱۹ كميتهکمیته اصلياصلی و [[مجلس سنای ایالات متحده آمریکا]] دارايدارای 16۱۶ كميتهکمیته اصلياصلی است . تقريباً كليهتقریباً طرحکلیه هاطرح‌ها و لوايحلوایح قانونيقانونی پيشپیش دربررسی در صحن مجالس نمايندگاننمایندگان و سنا بر حسب موضوع به كميتهکمیته‌های هاي اصلياصلی ارجاع مي شوندمی‌شوند و سپس برايبرای تصويبتصویب نهايينهایی دراختياردراختیار كلکل نمايندگاننمایندگان قرار مي گيرندمی‌گیرند.به همین دلیل كميته هايکمیته‌های اصلياصلی از اهمیت شایان توجهی در روند قانونگذاريقانونگذاری برخوردار هستند. درابتدايدرابتدای هر دوره كنگره،کنگره، حزب اكثريت،اکثریت، رياستریاست هريكهریک از كميته هاکمیته‌ها را برعهده می گیردمی‌گیرد و مقام دوم کمیته به حزب اقلیت واگذار می شود می‌شود. روساي كميتهروسای هاکمیته‌ها نقش مهميمهمی در تعيينتعیین دستور كارکار جلسات و مدت زمان بحث و يایا خارج كردنکردن يكیک لايحهلایحه قانونيقانونی از مذاكراتمذاکرات برعهده دارند.
بعضيبعضی از ايناین كميتهکمیته به نسبت ديگردیگر كميته هاکمیته‌ها از اهميتاهمیت بيشتريبیشتری برخوردار هستند و تعيينتعیین رياستریاست آنان به عنوان يكیک پيروزيپیروزی و يایا شكستشکست بزرگ برايبرای احزاب تلقيتلقی مي شودمی‌شود. كميتهکمیته تخصيصتخصیص بودجه وياویا كميتهکمیته راهها وروش هاوروش‌ها در مجلس نمايندگاننمایندگان و كميتهکمیته روابط خارجيخارجی درسنا ازاينازاین جمله هستند.
 
[[کمیته هایکمیته‌های مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا]]
 
[[کمیته هایکمیته‌های مجلس سنای ایالات متحده آمریکا]]
۴٬۰۴۸

ویرایش