تفاوت میان نسخه‌های «غلامرضا فیاضی»

ابرابزار، اصلاح املا
جز
(ابرابزار، اصلاح املا)
{{لحن|تاریخ=نوامبر ۲۰۱۳}}
{{ویکی‌سازی|دلیل=نیاز به زدودن کلمات تکلف آمیز دارد|تاریخ=نوامبر ۲۰۱۳}}
'''غلامرضا فيّاضي‌فیّاضی‌'''[[File:آیت الله غلامرضا فیّاضی.jpg|thumb|آیت الله غلامرضا فیّاضی]] (زادهزادهٔ ی سال‌سال [[1328۱۳۲۸]] خورشیدی، [[قم]] ) استاد سطوح عالی [[فقه]]، [[اصول]]، [[تفسیر]] و [[فلسفه]] در [[حوزه علمیه قم]] و [[موسسه امام خمینی]] و صاحب کرسی درس شناخته شده و تالیفات تخصصی در زمینه هایزمینه‌های یاد شده است. وی عضو [[جامعه مدرسین حوزه علمیه قم]] رییس هیات مدیره [[مجمع عالی حکمت اسلامی]]، مدیر [[مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی]]، عضو هیات مدیره موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) عضو هیات علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) مدیر گروه فلسفه موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) عضو [[شورای مدارک حوزه علمیه قم]]، رییس کمیته فلسفه و کلام مدارج علمی حوزه علمیه قم است.<ref>http://www.mfalsafe.ir/fa/index.php/2012-10-22-14-45-17/2012-10-24-04-43-11/24-2012-11-11-13-33-54#</ref>
 
== زندگینامه ==
 
پدرش‌پدرش حاج‌حاج اسدالله‌،اسدالله، به‌به پيشهپیشهٔ یبنایی بنايي‌اشتغال اشتغال‌ داشت‌داشت و از همان‌همان راه‌راه روزگار مي‌گذراندمی‌گذراند. غلامرضا، پس‌پس از اينكه‌اینکه قرآن‌قرآن و بخشي‌بخشی از دروس‌دروس فارسي‌فارسی را نزد مادر خود و مكتب‌مکتب خانه‌خانه فرا گرفت‌،گرفت، به همراه پدر، به‌به برای کار بنايي‌بنایی مي رفت‌می‌رفت. امام علاقه زیادی به تحصیل علوم دینی داشت تا اینکه در يكي‌یکی از روزها كه‌که با پدر خود به‌به منزل‌منزل روحاني‌،روحانی، براي‌برای تعميرتعمیر ساختمان‌ساختمان رفته‌رفته بود، مورد عنايت‌عنایت وی قرار گرفت‌گرفت و با توصیه او و رخصت‌رخصت پدر، به‌به امر اشتغال‌اشتغال در حوزه‌حوزه علميه‌علمیه قم‌قم رو آورد. پس‌پس از طي‌طی مقدمات‌،مقدمات، به‌به دروس‌دروس سطح‌سطح در نزد استادان‌استادان مشهور آن‌آن روزگار راه‌راه يافت‌یافت و سپس‌سپس به‌به درس‌درس خارج‌خارج فقه‌فقه و اصول‌اصول استادان‌استادان برجستهبرجستهٔ یحوزه حوزه‌علمیه علميه‌قم قم‌ رفت‌رفت و سال هاسال‌ها از محضر آنان‌آنان بهره‌مند شد.<ref>http://qfayazi.andishvaran.ir/fa/Profile.html?</ref> <ref>http://www.mfalsafe.ir/fa/index.php/2012-10-22-14-45-17/2012-10-24-04-43-11/24-2012-11-11-13-33-54</ref>
==زندگینامه==
 
همزمان‌همزمان با تحصيل‌تحصیل فقه‌فقه و اصول‌،اصول، [[علوم‌علوم عقلی]] را نيزنیز نزد استادان‌استادان فراگرفت‌،فراگرفت، به‌به گونه‌اي‌گونه‌ای كه‌که خیلی زود توان تدریس را در آن زمینه هازمینه‌ها واجد شد و درس‌درس او در زمره یزمرهٔ مدرسین مورد توجه، حوزه‌حوزه در علوم‌علوم عقلي‌عقلی به‌به شمار آمد.
پدرش‌ حاج‌ اسدالله‌، به‌ پيشه ی بنايي‌ اشتغال‌ داشت‌ و از همان‌ راه‌ روزگار مي‌گذراند. غلامرضا، پس‌ از اينكه‌ قرآن‌ و بخشي‌ از دروس‌ فارسي‌ را نزد مادر خود و مكتب‌ خانه‌ فرا گرفت‌، به همراه پدر، به‌ برای کار بنايي‌ مي رفت‌. امام علاقه زیادی به تحصیل علوم دینی داشت تا اینکه در يكي‌ از روزها كه‌ با پدر خود به‌ منزل‌ روحاني‌، براي‌ تعمير ساختمان‌ رفته‌ بود، مورد عنايت‌ وی قرار گرفت‌ و با توصیه او و رخصت‌ پدر، به‌ امر اشتغال‌ در حوزه‌ علميه‌ قم‌ رو آورد. پس‌ از طي‌ مقدمات‌، به‌ دروس‌ سطح‌ در نزد استادان‌ مشهور آن‌ روزگار راه‌ يافت‌ و سپس‌ به‌ درس‌ خارج‌ فقه‌ و اصول‌ استادان‌ برجسته ی حوزه‌ علميه‌ قم‌ رفت‌ و سال ها از محضر آنان‌ بهره‌مند شد.<ref>http://qfayazi.andishvaran.ir/fa/Profile.html?</ref> <ref>http://www.mfalsafe.ir/fa/index.php/2012-10-22-14-45-17/2012-10-24-04-43-11/24-2012-11-11-13-33-54</ref>
 
== استادان ==
همزمان‌ با تحصيل‌ فقه‌ و اصول‌، [[علوم‌ عقلی]] را نيز نزد استادان‌ فراگرفت‌، به‌ گونه‌اي‌ كه‌ خیلی زود توان تدریس را در آن زمینه ها واجد شد و درس‌ او در زمره ی مدرسین مورد توجه، حوزه‌ در علوم‌ عقلي‌ به‌ شمار آمد.
 
آیت الله فياضي‌فیاضی در سالسال‌های هاي‌ تحصيل‌تحصیل خود از محضر استادان‌ برجستهاستادان یبرجستهٔ بسياري‌بسیاری بهره برد. ''جامع‌جامع المقدمات‌'' را نزد مرحوم‌مرحوم شيخ‌شیخ محمد حسن‌حسن قاضي‌زاده‌قاضی‌زاده كه‌که هم او مشوق‌مشوق اصلي‌اصلی براي‌برای رو آوردن‌آوردن به‌به تحصيل‌تحصیل در حوزه‌حوزه بود، فراگرفت‌فراگرفت. سيوطي‌سیوطی (''البهجة المرضیة فی شرح الألفیّة''، کتابی از [[جلال‌الدین سیوطی]]) و مغني‌مغنی (... اللبیب عن کتب الاعاریب) را نزد حجة‌الاسلام‌حجةالاسلام و المسلمين‌المسلمین باكويي‌باکویی [[امام جمعه]] وقت [[فریدون‌کنار]] و نيزنیز در محضر آية‌الله‌آیةالله شيخ‌شیخ [[حسن‌حسن تهرانی]] و آقاي‌آقای جليلي‌جلیلی آموخت‌آموخت. [[حاشيه‌حاشیه ملا عبدالله]] (منطق) را نزد حجة‌الاسلام‌حجةالاسلام و المسلمين‌المسلمین باكويیباکویی و مختصرالمعانی را نزد آية‌الله‌آیةالله دوزدوزانی{{چه کسی؟}} و معالم‌معالم الدین را نزد حجة‌الاسلام‌حجةالاسلام والمسلمين‌والمسلمین [[فاضل‌فاضل هرندی]] خواند. سپس‌سپس به‌به درس‌درس [[شرح لمعه]] آقاي‌آقای [[سيدسید ابوالفضل‌ابوالفضل موسوی تبريزیتبریزی]] و آقاي‌آقای تقديریتقدیری رفت‌رفت. استاد او در رسائل‌رسائل آية‌الله‌آیةالله العظمي‌العظمی [[نوری همدانی]] و آیت‌الله [[محمدمومن]] قمی، در مكاسب‌مکاسب آية‌الله‌آیةالله شيخ‌شیخ [[علي‌علی پناه‌پناه اشتهاردی]] و آية‌الله‌العظمي‌آیةالله‌العظمی [[فاضل‌فاضل لنكرانیلنکرانی]] و در كفايه‌کفایه الاصول، آية‌الله‌آیةالله العظمي‌العظمی [[نوری همدانی]] و آية‌الله‌آیةالله العظمي‌العظمی [[فاضل‌فاضل لنكرانیلنکرانی]] بود.
 
وي‌وی از سال‌سال 1351۱۳۵۱ به‌به مدت‌مدت چهارده‌چهارده سال‌سال در دروس‌دروس خارج‌خارج حضرات‌حضرات آيات‌آیات عظام، [محمد رضا گلپايگانیگلپایگانی]، [[محمد علی اراکی]]، [[حائری یزدی]]، [[شاه‌شاه آبادی]] شيخ‌شیخ [[كاظم‌کاظم تبريزیتبریزی]]،شيخ‌، شیخ [[جواد تبريزیتبریزی]] و [[وحيدوحید خراسانی]] شركت‌شرکت كردکرد.
==استادان‌==
 
در بخش‌بخش علوم‌علوم عقلي‌،عقلی، شرح‌شرح [[منظومه‌منظومه سبزواري‌سبزواری]] را نزد آیت الله [[محمدعلی گرامی]] ، [[بدايه‌بدایه الحکمه]] را نزدآية‌الله‌نزدآیةالله [[جوادی آملی]]، [[نهايه‌الحکمهنهایه‌الحکمه]] را نزد آية‌الله‌آیةالله [[محمدتقی مصباح یزدی]] و [[اسفار اربعه]] را نزد آية‌الله‌آیةالله جوادي‌جوادی آملي‌آملی فرا گرفت‌گرفت (همچنين‌همچنین [[تمهيدتمهید القواعد]] و شرح‌شرح [[الفصوص‌الفصوص الحكم‌الحکم]])
آیت الله فياضي‌ در سال هاي‌ تحصيل‌ خود از محضر استادان‌ برجسته ی بسياري‌ بهره برد. ''جامع‌ المقدمات‌'' را نزد مرحوم‌ شيخ‌ محمد حسن‌ قاضي‌زاده‌ كه‌ هم او مشوق‌ اصلي‌ براي‌ رو آوردن‌ به‌ تحصيل‌ در حوزه‌ بود، فراگرفت‌. سيوطي‌ (''البهجة المرضیة فی شرح الألفیّة''، کتابی از [[جلال‌الدین سیوطی]]) و مغني‌ (...اللبیب عن کتب الاعاریب) را نزد حجة‌الاسلام‌ و المسلمين‌ باكويي‌ [[امام جمعه]] وقت [[فریدون‌کنار]] و نيز در محضر آية‌الله‌ شيخ‌ [[حسن‌ تهرانی]] و آقاي‌ جليلي‌ آموخت‌. [[حاشيه‌ ملا عبدالله]] (منطق) را نزد حجة‌الاسلام‌ و المسلمين‌ باكويی و مختصرالمعانی را نزد آية‌الله‌ دوزدوزانی{{چه کسی؟}} و معالم‌ الدین را نزد حجة‌الاسلام‌ والمسلمين‌ [[فاضل‌ هرندی]] خواند. سپس‌ به‌ درس‌ [[شرح لمعه]] آقاي‌ [[سيد ابوالفضل‌ موسوی تبريزی]] و آقاي‌ تقديری رفت‌. استاد او در رسائل‌ آية‌الله‌ العظمي‌ [[نوری همدانی]] و آیت‌الله [[محمدمومن]] قمی، در مكاسب‌ آية‌الله‌ شيخ‌ [[علي‌ پناه‌ اشتهاردی]] و آية‌الله‌العظمي‌ [[فاضل‌ لنكرانی]] و در كفايه‌ الاصول، آية‌الله‌ العظمي‌ [[نوری همدانی]] و آية‌الله‌ العظمي‌ [[فاضل‌ لنكرانی]] بود.
 
== فعالیت‌های علمی ==
وي‌ از سال‌ 1351 به‌ مدت‌ چهارده‌ سال‌ در دروس‌ خارج‌ حضرات‌ آيات‌ عظام، [محمد رضا گلپايگانی]، [[محمد علی اراکی]]، [[حائری یزدی]]، [[شاه‌ آبادی]] شيخ‌ [[كاظم‌ تبريزی]]،شيخ‌ [[جواد تبريزی]] و [[وحيد خراسانی]] شركت‌ كرد.
 
آیت الله فیاضی، دروس مختلف دورهٔ مقدمات و سطح را بارها تدریس کرده است. پس از آن به تدریس بدایه، نهایه و شرح اشارات رو آورد و هم اکنون نیز به تدریس اسفار اشتغال دارد. تبیین زیبا و استوار علوم عقلی از ویژگی‌های تدریس اوست. درس حضوری و حتی شنیداری‌های (نوار و [[لوح فشرده]]) تدریس او مورد استفاده طلاب است.
در بخش‌ علوم‌ عقلي‌، شرح‌ [[منظومه‌ سبزواري‌]] را نزد آیت الله [[محمدعلی گرامی]] ، [[بدايه‌ الحکمه]] را نزدآية‌الله‌ [[جوادی آملی]]، [[نهايه‌الحکمه]] را نزد آية‌الله‌ [[محمدتقی مصباح یزدی]] و [[اسفار اربعه]] را نزد آية‌الله‌ جوادي‌ آملي‌ فرا گرفت‌ (همچنين‌ [[تمهيد القواعد]] و شرح‌ [[الفصوص‌ الحكم‌]])
 
=== کتاب ها ===
 
1۱- هستی و چیستی در [[مکتب صدرایی]] (تحقیق و نگارش : حسینعلی شیدان شید)، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1387۱۳۸۷
==فعاليت های علمي‌==
 
2۲- تصحیح المنطق تالیف محمد رضا مظفر، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی
آیت الله فياضي‌، دروس‌ مختلف‌ دوره ی مقدمات‌ و سطح‌ را بارها تدريس‌ كرده‌ است. پس‌ از آن به‌ تدريس‌ بدايه‌، نهايه‌ و شرح‌ اشارات‌ رو آورد و هم‌ اكنون‌ نيز به‌ تدريس‌ اسفار اشتغال‌ دارد. تبيين‌ زيبا و استوار علوم‌ عقلي‌ از ويژگي هاي‌ تدریس اوست‌. درس‌ حضوری و حتي‌ شنیداری های (نوار و [[لوح فشرده]]) تدريس‌ او مورد استفاده‌ طلاب‌ است‌.
 
3۳- درآمدی بر معرفت شناسیمعرفت‌شناسی (تدوین و نگارش احمد حسین شریفی، مرتضی رضایی)، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1386۱۳۸۶
===کتاب ها===
 
4۴- پاورقی بر منطق تالیف [[محمد رضا مظفر]]، ترجمه علی شیروانی، دارالعلم، 1373۱۳۷۳
1- هستی و چیستی در [[مکتب صدرایی]] (تحقیق و نگارش : حسینعلی شیدان شید)، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1387
 
5۵- تصحیح نهایة الحکمة تالیف [[علامه طباطبایی]]، موسسه نشر الاسلامی، 1364۱۳۶۴
2- تصحیح المنطق تالیف محمد رضا مظفر، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی
 
6۶- طالع ماهیات در آسمان هستی : [[اصالت ماهیت]] در عین ا[[صالت وجود]] (تحقیق و نگارش : حسینعلی شیدان شید)، تکثیر در تعدادی محدود
3- درآمدی بر معرفت شناسی (تدوین و نگارش احمد حسین شریفی، مرتضی رضایی)، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1386
 
7۷- تعلیقة علی نهایة الحکمة (در چهار جلد) موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1378۱۳۷۸-1382۱۳۸۲[[File:کتاب تعلیقه بر نهایه.jpg|thumb|کتاب تعلیقه بر نهایه]]
4- پاورقی بر منطق تالیف [[محمد رضا مظفر]]، ترجمه علی شیروانی، دارالعلم، 1373
 
8۸- علم النفس فلسفی
5- تصحیح نهایة الحکمة تالیف [[علامه طباطبایی]]، موسسه نشر الاسلامی، 1364
 
9۹- (تدوین و نگارش محمد تقی یوسفی)، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1389۱۳۸۹<ref>http://www.ensani.ir/fa/25425/profile.aspx</ref><ref>http://www.ketab.ir/BookList.aspx?Type=Authorid&Code=60302</ref>
6- طالع ماهیات در آسمان هستی : [[اصالت ماهیت]] در عین ا[[صالت وجود]] (تحقیق و نگارش : حسینعلی شیدان شید)، تکثیر در تعدادی محدود
 
=== مقالات ===
7- تعلیقة علی نهایة الحکمة (در چهار جلد) موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1378-1382[[File:کتاب تعلیقه بر نهایه.jpg|thumb|کتاب تعلیقه بر نهایه]]
 
1۱- « وجود ذهنی در فلسفه اسلامی» (معارف عقلی، ش1ش۱)
8- علم النفس فلسفی
 
2۲- «حقیقت ایمان از نظر [[ملاصدرا]] و علامه طباطبایی» (پژوهشهای فقهی، ش ۱، فروردین 1384۱۳۸۴)
9- (تدوین و نگارش محمد تقی یوسفی)، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1389<ref>http://www.ensani.ir/fa/25425/profile.aspx</ref><ref>http://www.ketab.ir/BookList.aspx?Type=Authorid&Code=60302</ref>
 
3۳- « علم پروردگار به آفریدگان، پیش از آفرینش» (تنظیم و نگارش : حسین مظفری) (معارف عقلی، ش1ش۱)<ref>http://www.mfalsafe.ir/fa/index.php/2012-10-22-14-45-17/2012-10-24-04-43-11/24-2012-11-11-13-33-54#</ref><ref>http://prof.iki.ac.ir/fayazi/</ref>
===مقالات===
 
=== تدریس ها ===
1- « وجود ذهنی در فلسفه اسلامی» (معارف عقلی، ش1)
 
2- «حقیقت ایمان از نظر [[ملاصدرا]] و علامه طباطبایی» (پژوهشهای فقهی، ش 1، فروردین 1384)
 
3- « علم پروردگار به آفریدگان، پیش از آفرینش» (تنظیم و نگارش : حسین مظفری) (معارف عقلی، ش1)<ref>http://www.mfalsafe.ir/fa/index.php/2012-10-22-14-45-17/2012-10-24-04-43-11/24-2012-11-11-13-33-54#</ref><ref>http://prof.iki.ac.ir/fayazi/</ref>
 
===تدریس ها===
 
تدریس رسائل، کفایة الاصول، بدایة الحکمة، نهایة الحکمة، شرح اشارات، اسفار
از آیت الله فياضي‌،فیاضی، تعليقه‌اي‌تعلیقه‌ای بر نهاية‌نهایة الحكمه‌الحکمه علامه‌علامه طباطبايي‌طباطبایی نشر یافته است‌است. او از اعضاي‌اعضای جامعه‌جامعه مدرسين‌مدرسین است‌است و هم‌هم اكنون‌اکنون در قم‌قم ضمن‌ضمن اشتغال‌اشتغال به‌به تدريس‌،تدریس، به‌به پژوهش‌پژوهش در مؤسسه‌مؤسسه امام‌امام خمینی خميني‌(ره‌ره) می پردازدمی‌پردازد.
 
== منابع ==
 
{{پانویس}}
 
== پیوند به بیرون ==
 
* [ http://prof.iki.ac.ir/fayazi/info.php?_id=pajuhesh تارنمای استاد فیاضی در حوزه]
* [http://www.ketab.ir/BookList.aspx?Type=Authorid&Code=60302 فهرست مکتوبات استاد]
* [http://www.ensani.ir/fa/25425/profile.aspx آثار در پرتال علوم انسانی]
* [http://safiesfahani.com/falsafe/642-1390-05-17-05-49-32 یک مناطره علمی]
* [http://www.tasnimnews.com/Home/Single/64876 دیدگاه استاد در باره متون فلسفی]
* [http://taghrir.ir/800/%DA%86%D8%B1%D8%A7چرا-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AFنباید-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87شماره-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AFجدید-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87حاشیه-%D8%B1%D8%A7را-%D8%A7%D8%B2از-%D8%AF%D8%B3%D8%AAدست-%D8%A8ب/?doing_wp_cron=1385051761.9383440017700195312500 زندگی نامه استاد از زبان خودشان]
* [http://www.ketab.ir/BookList.aspx?Type=Authorid&Code=60302 آثار استاد]
* [http://qfayazi.andishvaran.ir/fa/ScholarMainpage.html در پایگاه اندیشوران]
* [http://hekmateislami.com/pages.aspx?pid=140&siteid=1 حکم انتصاب استاد فیاضی]
 
{{تفسیر قرآن}}
[[رده:افراد زنده]]
[[رده:اهالی قم]]
[[رده:زادگان 1328۱۳۲۸]]
[[رده:عالمان شیعه]]
[[رده:فیلسوفان مسلمان]]
[[رده:فیلسوفان مسلمان|غلامرضا فیاضی]]
[[رده:نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی]]
[[رده:اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ]]