تفاوت میان نسخه‌های «علی خاوری»

جز
بدون خلاصه ویرایش
جز
'''علی خاوری''' (زاده:[[۱۳۱۲]]) دبیراول [[حزب توده ایران]] از سال [[۱۳۶۲]] تا [۱۳۸۲] هم اکنون صدر حزب توده است. [[علی خاوری]] ششمین دبیراول حزب توده ایران بود. پسخاوری اززندانی یورش (۱۳۶۱ - ۱۳۶۲)محکوم به حزباعدام تودهبود که شخصیتبا منفوریک علی خاوری تحت قیمومتدرجه شخصتخفیف مشکوکیمحکوم به نامحبس حمیدابد صفریشد و بااز کمکسال شبکهای([[۱۳۴۲]]-[[۱۳۵۷]]) جاسوسیدر STASI/K.G.Bزندان کنترل و رهبری حزب را همراه با سرکوب اعضا سازمان دادندبود.
 
خاوری زندانی محکوم به اعدام بود که با یک درجه تخفیف محکوم به حبس ابد شد و از سال ([[۱۳۴۲]]-[[۱۳۵۷]]) در زندان بود.
 
او در آستانهٔ [[انقلاب ایران|انقلاب]] همراه با دیگر زندانیان سیاسی از زندان آزاد شد. خاوری از اولین کسانی بود که سازماندهی مجدد حزب توده در ایران را به دست گرفت و پیش از بازگشت رهبری حزب توده به ایران در فروردین و اردیبهشت [[۱۳۵۸]]، انتشار روزنامهٔ مردم را آغاز نمود. پلنوم هفدهم حزب توده ایران وی را به عضویت هیأت دبیران کمیتهٔ مرکزی انتخاب کرد.<ref>[http://www.rahetudeh.com/rahetude/tarikh-matbuat/html/okt-2005/darbare-rahbari.html اطلاعاتی درباره رهبران حزب توده ایران].</ref>