تفاوت میان نسخه‌های «دانائه»

در روایت‌های دیگر از داستان مزبور، پولیدکتس به علت واهمه‌ای که از شهامت پرسئوس دارد، سعی می‌کند وی را خائنانه به‌قتل برساند، ولی پرسئوس به‌موقع سر مدوسا را بیرون می‌آورد و از آن در مقابل دشمن استفاده می‌کند. (البته روایت دیگری هم وجود دارد که می‌گوید پولیدکتس نه تنها آسیبی به مادر و فرزند وارد نکرد، بلکه از آنها در برابر آکریسیوس محافظت هم کرد.)
 
سپس پرسئوس پادشاهی را به [[دیکتیس]]، برادر پولیدکتس‌پولیدکتس -‌که که پرسئوس را او بزرگ کرده‌است‌ - می‌سپارد.
 
== پانویس ==