تفاوت میان نسخه‌های «دوازده‌ضلعی»

گسترش
(آغاز)
 
(گسترش)
\end{align}</math>
یک فرمول ساده برای مساحت دوازده‌ضلعی منتظم به صورت <math>\scriptstyle A\,=\,3ad</math> است، که <math>d</math> فاصلهٔ بین اضلاع موازی است که برابر با قطر دایره محاطی (<math>2r</math>) است. با استفاده از روابط [[مثلثات|مثلثاتی]]، رابطهٔ <math>\scriptstyle d\,=\,a(1\,+\,2cos{30^\circ}\,+\,2cos{60^\circ})</math> بدست می‌آید.
 
== کاربرد ==
یک دوازده ضلعی منتظم می‌تواند گوشهٔ ایجادشده توسط برخی چندضلعی‌های منتظم دیگر را پر کند:
{| class=wikitable
|[[File:3.12.12 vertex.png|120px]]<BR>3.12.12
|[[File:4.6.12 vertex.png|120px]]<BR>4.6.12
|[[File:3.3.4.12 vertex.png|120px]]<BR>3.3.4.12
|[[File:3.4.3.12 vertex.png|120px]]<BR>3.4.3.12
|}
 
== ترسیم دوازه‌ضلعی منتظم ==
یک دوازه‌ضلعی منتظم با استفاده از خط‌کش و پرگار قابل ترسیم است:
 
[[File:Regular Dodecagon Inscribed in a Circle.gif]]
 
== پانویس ==