تفاوت میان نسخه‌های «درگاه:رویدادهای کنونی»

جز
ویرایش به وسیلهٔ ابزار خودکار ابرابزار
جز (ویرایش به وسیلهٔ ابزار خودکار ابرابزار)
 
<!-- لطفاً به نوشته‌های بالای این خط دست نزنید. ضمناً مثالی از الگوی شروع هر بخش جدید: -->{{پاک‌کن}}
{{#ifexist:درگاه:وقایع کنونی/وقایع {{تاریخ روز قبل|0۰}}|
{{درگاه:وقایع کنونی/سر جعبه|{{تاریخ روز قبل|0۰}}|درگاه:وقایع کنونی/وقایع {{تاریخ روز قبل|0۰}}
}}
{{درگاه:وقایع کنونی/وقایع {{تاریخ روز قبل|0۰}}}}
{{الگو:آستانه:ته جعبه}}|[[پرونده:Wikinews-logo.svg|right|50 px]] [{{SERVER}}{{localurl:درگاه:وقایع کنونی/وقایع {{تاریخ روز قبل|0۰}}
|action=edit}} {{نستعلیق|'''ویرایش رویدادهای امروز'''}}] }}
 
{{#ifexist:درگاه:وقایع کنونی/وقایع {{تاریخ روز قبل|1۱}}|
{{درگاه:وقایع کنونی/سر جعبه|{{تاریخ روز قبل|1۱}}|درگاه:وقایع کنونی/وقایع {{تاریخ روز قبل|1۱}}
}}
{{درگاه:وقایع کنونی/وقایع {{تاریخ روز قبل|1۱}}}}
{{الگو:آستانه:ته جعبه}}|[{{SERVER}}{{localurl:درگاه:وقایع کنونی/وقایع {{تاریخ روز قبل|1۱}}
|action=edit}} ویرایش رویدادهای دیروز] }}
 
{{#ifexist:درگاه:وقایع کنونی/وقایع {{تاریخ روز قبل|2۲}}|
{{درگاه:وقایع کنونی/سر جعبه|{{تاریخ روز قبل|2۲}}|درگاه:وقایع کنونی/وقایع {{تاریخ روز قبل|2۲}}
}}
{{درگاه:وقایع کنونی/وقایع {{تاریخ روز قبل|2۲}}}}
{{الگو:آستانه:ته جعبه}}|[{{SERVER}}{{localurl:درگاه:وقایع کنونی/وقایع {{تاریخ روز قبل|2۲}}
|action=edit}} ویرایش رویدادهای دو روز پیش] }}
 
{{#ifexist:درگاه:وقایع کنونی/وقایع {{تاریخ روز قبل|3۳}}|
{{درگاه:وقایع کنونی/سر جعبه|{{تاریخ روز قبل|3۳}}|درگاه:وقایع کنونی/وقایع {{تاریخ روز قبل|3۳}}
}}
{{درگاه:وقایع کنونی/وقایع {{تاریخ روز قبل|3۳}}}}
{{الگو:آستانه:ته جعبه}}|[{{SERVER}}{{localurl:درگاه:وقایع کنونی/وقایع {{تاریخ روز قبل|3۳}}
|action=edit}} ویرایش رویدادهای سه روز پیش] }}
 
{{#ifexist:درگاه:وقایع کنونی/وقایع {{تاریخ روز قبل|4۴}}|
{{درگاه:وقایع کنونی/سر جعبه|{{تاریخ روز قبل|4۴}}|درگاه:وقایع کنونی/وقایع {{تاریخ روز قبل|4۴}}
}}
{{درگاه:وقایع کنونی/وقایع {{تاریخ روز قبل|4۴}}}}
{{الگو:آستانه:ته جعبه}}|[{{SERVER}}{{localurl:درگاه:وقایع کنونی/وقایع {{تاریخ روز قبل|4۴}}
|action=edit}} ویرایش رویدادهای چهار روز پیش] }}
 
{{#ifexist:درگاه:وقایع کنونی/وقایع {{تاریخ روز قبل|5۵}}|
{{درگاه:وقایع کنونی/سر جعبه|{{تاریخ روز قبل|5۵}}|درگاه:وقایع کنونی/وقایع {{تاریخ روز قبل|5۵}}
}}
{{درگاه:وقایع کنونی/وقایع {{تاریخ روز قبل|5۵}}}}
{{الگو:آستانه:ته جعبه}}|[{{SERVER}}{{localurl:درگاه:وقایع کنونی/وقایع {{تاریخ روز قبل|5۵}}
|action=edit}} ویرایش رویدادهای پنج روز پیش] }}
 
{{#ifexist:درگاه:وقایع کنونی/وقایع {{تاریخ روز قبل|6۶}}|
{{درگاه:وقایع کنونی/سر جعبه|{{تاریخ روز قبل|6۶}}|درگاه:وقایع کنونی/وقایع {{تاریخ روز قبل|6۶}}
}}
{{درگاه:وقایع کنونی/وقایع {{تاریخ روز قبل|6۶}}}}
{{الگو:آستانه:ته جعبه}}|[{{SERVER}}{{localurl:درگاه:وقایع کنونی/وقایع {{تاریخ روز قبل|6۶}}
|action=edit}} ویرایش رویدادهای شش روز پیش] }}
<center>{{الگو:رویدادهای ماهانه}}</center>
۳۲

ویرایش