باز کردن منو اصلی

تغییرات

ویرایش و تصحیح
'''وزارت بهداشت و درمان''' {{انگلیسی|Health Department}} بخشی از بدنه [[دولت]] است که ماموریت فراهمنظارت آوردندر موجبات تأمینحوزه بهداشت و درمان کلیهدر افراد کشورکشور، از طریق تعمیمنظارت و گسترشتعمیم خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و آموزشیتوانبخشی سلامت و نهادینه سازی آن در جامعه می‌باشد.
از میان وظایف آن می‌توان به تأیید داروها٬ اجرای [[واکسیناسیون]] در سطح ملی٬ اجرای آزمایش‌های رایگان [[اچ‌آی‌وی]] و [[بیماری‌های آمیزشی]] و سایر خدمات نام برد.
 
از میان وظایف آن می‌توان به "تأیید داروها٬داروها"، "اجرای [[واکسیناسیون]] در سطح ملی٬ملی"، "اجرای آزمایش‌های رایگان [[اچ‌آی‌وی]] و [[بیماری‌های آمیزشی]]" و سایر خدمات از این دست را نام برد.
در کشورهایی که تعداد وزارتخانه‌ها محدود است٬ این خدمات بر عهده سازمان‌های زیر نظر وزارت داخله است برای مثال در [[ایتالیا]] سیستم بهداشت و درمان، بجای [[وزارتخانه]] بر عهدۀ تشکلی با نام سرویس خدمات بهداشت و درمان {{ایتالیایی|Servizio Sanitario Nazionale}} قرار دارد.
 
در کشورهایی که تعداد وزارتخانه‌ها محدود است٬است، این خدمات بر عهده سازمان‌های زیر نظر وزارت داخله استاست، برای مثال در کشور [[ایتالیا]] سیستم بهداشت و درمان، بجای [[وزارتخانه]] بر عهدۀعهدهٔ تشکلی با نام سرویس خدمات بهداشت و درمان {{ایتالیایی|Servizio Sanitario Nazionale}}، قرار دارد.
 
{{بهداشت-خرد}}
 
== منبع ==
ویکیپدیا انگلیسی -[http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Health_department&oldid=445847803 Health Department]- بازیابی 20۲۰ اوت 2011۲۰۱۱
 
== جستارهای وابسته ==
* [[وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی ایران]]