باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
 
[[معرفت‌شناسی باور دینی]] با این پرسش که رویکرد درست و مناسب برای ارزیابی باور دینی چیست و نیز با انجام خود این ارزیابی سروکار دارد. در بسیاری از این مباحث، بر تضاد میان نقش عقل انسان و وحی الهی تأکید می‌شود. در این باره، [[توماس آکوینی]]، کوشیده‌است ترکیبی از این دو به وجود آورد. کانت، در پی این بود که دین را تنها بر پایهٔ عقل بنیان نهد. [[کی‌یرکه‌گور]] باور دینی را پیرو موشکافی عقلی ساختن، مخل ایمان دینی اصیل دانسته‌است. معرفت‌شناسان اصلاحی، معتقدند که باورهای دینی، حتی اگر کسی دلیل و بیٌنه‌ای بر آن نداشته باشد، قابل توجیه عقلی‌اند.
بحثی در میان پیروان ادیان[[یهود]] ،[[مسیحیّت]] و [[اسلام]] مطرح است که آیا می‌توانیم تعبیر [[فلسفه یهود]] یا [[فلسفه مسیحی]] یا [[فلسفه اسلامی]] را به کار ببریم یا خیر؟ علتش هم این است که نه[[حضرت موسی]] و نه[[حضرت عیسی]] و نه [[حضرت محمد]] هیچ کدامهیچ‌کدام[[فلسفه]] نیاورده‌اند و قصدشان هم این نبوده که فلسفه بیاورند. حال چگونه می‌توانیم از [[فلسفه اسلامی]]، یا یهودی یا مسیحی نام ببریم؟ همه بر آنند که این بدان معنا نیست که اگر [[فلسفه یهودی]] و [[فلسفه مسیحی]] یا [[فلسفه اسلامی]] گفتیم برگردد به صاحبان این ادیان، بلکه این‌ها فلسفه‌هایی هستند که در دامن فرهنگ این ادیان پرورش یافته‌اند اما مبدأشان غیر دینی بوده و خصوصاً در چارچوب این سه دین، مبدأ یونانی داشته است.
 
== منابع ==
* تحقیقی سودمند درباره براهین اخلاقی اثبات وجود خدا، مورون آدامس، اسماعیل حجتی، مشهد، نشر آفتاب، ۱۳۷۲
* تحقیقی درباره دین، النور استامپ، مالک حسینی، تهران، نشر هرمس، ۱۳۸۳
* مجله دانشگاه انقلاب، دوره جدید، تابستان و پاییز 1372،۱۳۷۲، شماره 98۹۸ و 99،۹۹، ص39ص۳۹ تا 53۵۳.
* مجله نورالصادقنورالصادق، ،شمارهشماره 10،اصفهان۱۰، اصفهان
 
== پیوند به بیرون ==
* [http://philor.org انجمن علمی فلسفه دین ایران]
* [http://daralsadegh.ir/falsafe/780-1390-07-26-07-32-18 رابطه یرابطهٔ دین و فلسفه / پروفسور فلاطوری]
 
{{فلسفه}}