باز کردن منو اصلی

تغییرات

خنثی‌سازی ویرایش 14811620 توسط Hrdanesh (بحث) زرتشتیان ایران آن را در روز دهم مهر برگزار می کنند
{{see also|گاه‌شماری اوستایی نو}}
[[پرونده:Faridun defeats Zahhak.jpg|چپ|بندانگشتی|200px|نسخه خطی شاهنامه: فریدون ضحاک را شکست می‌دهد.]]
امروزه برخی این جشن در دهم مهر برگزار می‌کنندمی‌شود. حال آنکه چند نفر از ایران‌شناسان<ref>[http://www.chn.ir/news/?section=2&id=44977 Chn | News<!-- عنوان تصحیح شده توسط ربات -->]</ref> آنرا نادرست می‌دانند.
البته همانگونه که در گزارش فردوسی دیده می‌شود، زمان برگزاری جشن مهرگان در آغاز ماه مهر و فصل پاییز بوده است و این شیوه دستکم تا پایان دوره هخامنشی و احتمالاً تا اواخر دوره اشکانی نیز دوام داشته است. اما از این زمان و شاید در دوره ساسانی، جشن مهرگان به مهر روز از مهر ماه یا شانزدهم ماه مهر منتقل می‌شود.