تفاوت میان نسخه‌های «چهارلنگ»

جز
میوند
جز
جز (میوند)
* [[حاجی‌وند|حاجیوند]]
* [[ایسوند]]
۱-* هیودی
* تات خیری
 
==== بساک ====
==== پولادوند ====
<big>[[پولادوند]]</big>، به ۵ شعبه تقسیم می‌شود:
۲۱- سالاروند
۱- هیودی
۴۲- خانه قایدجمالی
۲- سالاروند
۳- خانه جمالیقاید
۵۴- گراوند
۴- خانه قاید
۵- گراوند
 
==== عبدالوند ====
۸- چکان
۹- گوشاردی
 
==== تات خیری ====
<big>تات خیری</big>، به ۹ شعبه تقسیم می‌شود:
۱- حسین
۲- گگمهدی
۳- اکبر
۴- نصرالله
۵- خیرالله
۶- شکرالله
۷- شیرالی
۸- تاسمالی
۹- گرپی
 
==== حاجیوند ====
۳- هیل هیل
۴- الیاسی
۵- گرپی ۶- تات خیری
 
==== ایسوند ====
۱۱

ویرایش