باز کردن منو اصلی

تغییرات

* ۱ - حقوق گمرکی
* ۲ -سود بازرگانی
* ۳ - ۳۰100 ٪ از مبلغ اتومبیل‌های وارداتی
* ۴ - ۱۵٪ حق ثبت
 
کاربر گمنام