باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
 
== نام گذاری ==
دشت آزادگان در ابتداآغاز به '''دست [[میسان]]''' یا '''سهل میان''' و بعد از آنسپس به [[بنی طرف]] معروف بود.
 
در سال ۱۳۱۴ خورشیدی بنا به تصویب هیأت وزیران به '''دشت [[دولت میسان|میشان]]''' تغییر نام یافت و بعدپس از [[جنگ ایران و عراق]]، نام آن به دشت آزادگان تغییر یافت.
 
دشت آزادگان از نخستین مناطق ایران است که به اشغال نیروهای عراقی در آمده‌استآمده‌ است.
 
== جغرافیا ==