باز کردن منو اصلی

تغییرات

←‏محارم سببی: خواهر عروس برای داماد و شوهر خواهر عروس برای عروس محرم نمی‎شوند.
ازدواج مرد با این افراد حرام است:
* مادر و مادربزرگ‌های زن به بالا
*خواهرزن
* دختر زن (نادختری) و نوه‌های او تا آخر
* زن پدر(نامادری)
ازدواج زن با این افراد حرام است:
* پدر و پدر بزرگ‌های شوهر به بالا
*شوهر خواهر
* پسرشوهر (ناپسری) و نوه‌های او تا آخر
* شوهر مادر (ناپدری)
کاربر گمنام