دم‌سنجی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جزبدون خلاصۀ ویرایش
برچسب: نیازمند بازبینی
9 - ظرفيت حياتی اجباری (با فشار) (Forced Vital Capacity) یا FVC: حجم هوايی است که بعد از يک دم عميق می توان با شدت هر چه بيشتر و با حداکثر توان از ريه ها خارج کرد.
 
10 - حجم بازدمی اجباری (FEV (Forced Expiratory Volume Forced) : عبارت است از حداکثر حجم هوايی که ممکن است در يک زمان خاص حين بازدم از ريه ها خارج شود.
 
11 -FEV1 (Forced Expiratory Volume in First Second ) : مقدار هوایی است که طی اولين ثانيه بازدم اجباری و پر فشار که پس از TLC شروع می شود از ريه ها خارج می گردد.
۷۶

ویرایش