تفاوت میان نسخه‌های «گروه هشت»

برچسب: نیازمند بازبینی
 
== انتقادات ==
یکی از انتقاداتی که در سال‌های اخیر نسبت به گروه 7 مطرح بوده و هست؛ عدم عضویت کشورهای مهم و تازه قدرت یافته، مانند [[چین]] و، [[هندهندوستان]] و، [[برزیل]] و [[اسپانیا]] در این گروه‌استگروه‌ است. گروه 7 که از سال ۱۹۷۷ نشست‌های سالانه برگزار می‌کند تنها آمریکا، کانادا، بریتانیا، ایتالیا، آلمان، فرانسه، ژاپن و روسیه راامروزه در برمی‌گیرد.بر گروهگیرندهٔ ۸همه امروزهکشورهای دربرقدرتمند گیرندهٔدنیا قوی‌ترینبه کشورهایلحاظ اقتصادی جهان نیست. هرچند که 7 کشور عضو تقریباً دونیمی سوم دراز آمدهایتولید ناخالص ملیداخلی دنیا را به خود اختصاص می‌دهند، ولی مثلاًباید بدونگفت چین،که غیبت [[چین]]، که چهارمیناز درآمدلحاظ تولید ناخالص ملیداخلی رتبه دوم جهان را دارد،دارد اینو یا [[برزیل]] که هفتمین قدرت اقتصادی دنیاست، از نقاط ضعف مهم اجلاس کاملگروه نیست7 به شمار می رود. همچنین اسپانیاعدم حضور [[هندوستان]] (که بر اساس در آمدتولید ناخالص ملیداخلی جلوتر از کانادا و روسیه قرار دارد) برنیز شرکتاز درجمله ایننقاط اجلاسضعف گروه 7 به شمار اصرارمی می‌کندرود.
 
یکی از انتقاداتی که در سال‌های اخیر نسبت به گروه 7 مطرح بوده عدم عضویت کشورهای مهم و تازه قدرت یافته، مانند [[چین]] و [[هند]] و [[برزیل]] و [[اسپانیا]] در این گروه‌است. گروه 7 که از سال ۱۹۷۷ نشست‌های سالانه برگزار می‌کند تنها آمریکا، کانادا، بریتانیا، ایتالیا، آلمان، فرانسه، ژاپن و روسیه را در برمی‌گیرد. گروه ۸ امروزه دربر گیرندهٔ قوی‌ترین کشورهای اقتصادی جهان نیست. هرچند که 7 کشور عضو تقریباً دو سوم در آمدهای ناخالص ملی دنیا را به خود اختصاص می‌دهند، ولی مثلاً بدون چین، که چهارمین درآمد ناخالص ملی را دارد، این اجلاس کامل نیست. همچنین اسپانیا (که بر اساس در آمد ناخالص ملی جلوتر از کانادا و روسیه قرار دارد) بر شرکت در این اجلاس اصرار می‌کند.
 
 
== لغو عضویت روسیه از گروه==