باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
بدون خلاصه ویرایش
[[گام]] دیاتونیک<ref>گامی است که در هر دانگ آن دوپردهدو پرده و یک نیم‌پرده و یا یک ، یک و نیم‌پردهنیم پرده و دو نیم‌پرده موجود باشد.</ref> گامی است که از [[پرده]] و نیم پرده‌های [[دیاتونیک]] تشکیل شده باشد.
فواصل میانی هر گام دیاتونیک ممکن است پرده یا نیم‌پرده باشد و بطور کلی در هر گام دیاتونیک ۵ پرده و دو نیم‌پرده موجود است.(به استثنای گام کوچک هماهنگ)