باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
== محارم سببی ==
* مقاله اصلی [[خویشاوندی سببی]]
خویشاوندی، ممکن است ناشی از ازدواج باشد. این خویشاوندی را سببی می‌گویند.
=== محارم مرد ===