احکام دینی: تفاوت میان نسخه‌ها

در اسلام، احکام دینیِ فردی و اجتماعی در کتب فقهی خود به چند قسم هستند.
* عبادات
۱-[[نماز]](صلوه)
۱-[[نماز]](صلوه)۲-[[روزه]](صوم)۳-[[خمس]]۴-[[زكات]]۵-[[حج]]۶-[[جهاد]]۷-[[امربه معروف]] ۸-[[نهی ازمنكر]]۹-[[تولی]] ۱۰-[[تبری]]
۲-[[روزه]](صوم)
۳-[[خمس]]
۴-[[زكات]]
۵-[[حج]]
۶-[[جهاد]]
۷-[[امربه معروف]]
۸-[[نهی ازمنكر]]
۹-[[تولی]]
۱۰-[[تبری]]
* [[عقود]] (پیمان‌ها)جمع [[عقد]]یا[[قرارداد]]
معینه وغیرمعینه
غیرمعینه
* [[ایقاعات]]