احکام دینی: تفاوت میان نسخه‌ها

* عبادات
۱-[[نماز]](صلوه)
 
۲-[[روزه]](صوم)
 
۳-[[خمس]]
 
۴-[[زكات]]
 
۵-[[حج]]
 
۶-[[جهاد]]
 
۷-[[امربه معروف]]
 
۸-[[نهی ازمنكر]]
 
۹-[[تولی]]
 
۱۰-[[تبری]]
* [[عقود]] (پیمان‌ها)جمع [[عقد]]یا[[قرارداد]]
معینه
 
غیرمعینه
* [[ایقاعات]]