دانشگاه غیرانتفاعی: تفاوت میان نسخه‌ها

صفحه‌ای تازه حاوی «دانشگاه غیرانتفاعی نوعی موسسه‌ی غیرانتفاعی( به انگلیسی: non for profit organization) است...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای تازه حاوی «دانشگاه غیرانتفاعی نوعی موسسه‌ی غیرانتفاعی( به انگلیسی: non for profit organization) است...» ایجاد کرد)
برچسب: عدم استفاده از یادکرد و پانویس
(بدون تفاوت)