تفاوت میان نسخه‌های «کروشه پواسون»

(برگرداندن به نسخه صحیح)
'''پاد متقارن بودن:'''
<math>\{F,GH\}=-\{GH,F\}</math>
 
یک نتیجه سریع از این خاصیت آن است که <math>\{F,F\}=0</math> که برای هر تابعی برقرار است.
'''خطی بودن:'''
 
<math>\{F_1+F_2,GH\}=\{F_1,G\}+\{F_2,GH\}</math>
 
'''‏در اتحاد ژاکوبی صدق می‌کند:'''
 
<math>‎\{\{F,H\},P\}+\{\{P,F\},H\}+\{\{H,P\},F\}=0‎</math>
 
'''‏‏در قاعده لایبنیتز صدق می‌کند:'''
 
‏<math>‎\{F,H.P\}=\{F,H\}.P+‎‎H.\{F,P\},‎</math>
<math>‎\{F.P,H\}=F.\{P,H\}+\{F,H\}.P‎</math>
 
== ثوابت حرکت ==
۲۴۷

ویرایش