تفاوت میان نسخه‌های «شبکه استانی گلستان - سبز»

بدون خلاصه ویرایش
|سرویس زمینی ۱= فرستنده درازنو
|کانال زمینی ۱= CH33 آنالوگ
|ماهوارهسرویس ۱زمینی ۲= فرستنده درازنو
|کانال ماهوارهزمینی ۲= CH21 دیجیتال
|ماهوارهسرویس ۲زمینی ۳= فرستنده گرگان
|کانال ماهوارهزمینی ۲۳= CH23 دیجیتال
|ماهواره ۱= Intelsat 902
|کانال ماهواره = 10980/5300/3.4/V
|ماهواره ۲= Iransat(Badr 5)
|کانال ماهواره ۲= 12322/5300/3.4/V
|فراهم کننده کابلی ۱=
|کانال کابلی ۱=