تفاوت میان نسخه‌های «خان‌کندی»

Ebrahim صفحهٔ خان‌کندی را به خان‌کندی (آذربایجان) منتقل کرد: به یک ابهام‌زدایی برای خان‌کندی شهرستان گرمی در ایران نیاز دارد
(صفحه‌ای جدید حاوی «* خان‌کندی (گرمی): یکی از روستاهای استان اردبیل در بخش مرکزی شهرستان گرمی...» ایجاد کرد)
 
(Ebrahim صفحهٔ خان‌کندی را به خان‌کندی (آذربایجان) منتقل کرد: به یک ابهام‌زدایی برای خان‌کندی شهرستان گرمی در ایران نیاز دارد)
#تغییر_مسیر [[خان‌کندی (آذربایجان)]]
* [[خان‌کندی (گرمی)]]: یکی از روستاهای استان اردبیل در بخش مرکزی شهرستان [[گرمی]]
{{R from move}}
* [[خان‌کندی]]: یا استپاناکرت مرکز [[جمهوری قره‌باغ]]
{{ابهام‌زدایی}}