تفاوت میان نسخه‌های «آلکیبیادس»

{{ویکی‌انبار-رده|Alcibiades}}
{{مستند کردن}}
{{دولتمردان آتنی باستان}}
 
[[رده:آتنی‌های۴۵۰ باستان(پیش از میلاد)]]
[[رده:افراد۴۰۴ جنگ(پیش پلوپونزاز میلاد)]]
[[رده:اهالی یونان سده ۵ (پیش از میلاد)]]
[[رده:تاریخ همجنس‌گرایان در یونان]]
[[رده:درگذشتگان ۴۰۴ (پیش از میلاد)]]
[[رده:درگذشتگان دهه ۴۰۰ (پیش از میلاد)]]
[[رده:رقابت‌کنندگان المپیک باستان]]
[[رده:زادگان ۴۵۰ (پیش از میلاد)]]
[[رده:زادگان دهه ۴۵۰ (پیش از میلاد)]]
[[رده:ژنرال‌های آتنی باستان]]
[[رده:آتنی‌های باستان]]
[[رده:ژنرال‌های یونان باستان]]
[[رده:سیاست‌مداران کشته‌شده]]
[[رده:سیاست‌مداران یونان باستان]]
[[رده:رقابت‌کنندگان المپیک باستان]]
[[رده:شاگردان سقراط]]
[[رده:فرماندهانافراد یونانجنگ باستانپلوپونز]]
[[رده:درگذشتگانزادگان دهه ۴۰۰۴۵۰ (پیش از میلاد)]]
[[رده:فیلسوفان سقراطی]]
[[رده:درگذشتگان ۴۰۴دهه ۴۰۰ (پیش از میلاد)]]