تفاوت میان نسخه‌های «نظریه احتمالات»

 
=== عدم وجود تصادف ===
باور به تئوری احتمال در تمامی ابعاد مستلزم باور به تصادف است. در حالی که هنوز بشر هیچ پدیدهٔ تصادفی را اطراف خود ندیده است!!! آن فرایندهایی که موسوم به [[فرایند تصادفی]] هستند به سهدو دسته عمده تقسیم می‌شوند:
 
۱- فرایندهایی که از حیث پیچیدگی مقرون به صرفه ترند که با آنها با دیدگاه تصادفی نگاه کرد. مانند جدا شدن اتم‌های [[کربن]] در فضای آزاد. یا پیشامد فرو ریختن پل در حالتی که بار روی پل [[استاتیک]]ی می‌شود.
 
۲- فرایندهایی که تصادفی بودن آنها صرفاً به علت عدم علم و عدم توانایی دسترسی ما به علت دقیق آن پیشامدها است. مانند [[اصل عدم قطعیت هایزنبرگ]]
 
درصورتی که در هر سهدو حالت بالا با شرط آگاهی ما از مکانیزم دقیق پیشامد، پسوند «تصادفی» خود به خود حذف می‌شود. اگر بدانیم که تمام نیروهایی که بر پل وارد می‌شوند به چه صورت است، اگر «ببینیم» که حرکت دقیق ذرات بنیادین به چه صورت است، اگر مکانیک پرتاب یک سکه را در هر تعداد مرتبهٔ دلخواه به ازای هر مقدار نیرو که پرتاب کننده اراده می‌کند، فرموله کنیم و، قصاین علی هذا، هیچها فرایند تصادفی وجود نخواهد داشت. چه برسد که این تصادف فرموله شود و بر مبنای نتایج محاسبات آنها، تصمیم گیری شودبود.
۳- فرایندهایی که تصادفی بودن آنها به علت وجود ارادهٔ یک موجود مختار است. مانند پرتاب یک سکه؛ و یا اکثر فرایندهای اجتماعی و انسانی.
 
**مطالب موجود در فیزیک کوانتوم مانند [[اصل عدم قطعیت هایزنبرگ]] با توجه به نتایج تمامی آزمایش ها کاملا تصادفی بوده و پیشبینی دقیق غیر ممکن است. یعنی عدم توانایی ما در پیشبینی به خاطر کم بودن دانش نیست بلکه خود پدیده کاملا تصادفی است.
درصورتی که در هر سه حالت بالا با شرط آگاهی ما از مکانیزم دقیق پیشامد، پسوند «تصادفی» خود به خود حذف می‌شود. اگر بدانیم که تمام نیروهایی که بر پل وارد می‌شوند به چه صورت است، اگر «ببینیم» که حرکت دقیق ذرات بنیادین به چه صورت است، اگر مکانیک پرتاب یک سکه را در هر تعداد مرتبهٔ دلخواه به ازای هر مقدار نیرو که پرتاب کننده اراده می‌کند، فرموله کنیم و قص علی هذا، هیچ فرایند تصادفی وجود نخواهد داشت. چه برسد که این تصادف فرموله شود و بر مبنای نتایج محاسبات آنها، تصمیم گیری شود.
 
== منابع ==
کاربر گمنام