تفاوت میان نسخه‌های «ایرج وامقی»

جز
اصلاح نویسه نادرست با استفاده از AWB
جز (←‏زندگی: تمیزکاری با استفاده از AWB)
جز (اصلاح نویسه نادرست با استفاده از AWB)
* ج‍ل‍وه‌ه‍ای‌ ت‍م‍دن‌ ای‍ران‌ ب‍اس‍ت‍ان‌ در ن‍وش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ دک‍ت‍ر ای‍رج‌ وام‍ق‍ی‌ (ب‍ه‌اه‍ت‍م‍ام‌ پ‍ری‍دخ‍ت‌ وص‍ال‍ی‌)، ت‍ه‍ران‌: ک‍وش‍ای‌ ف‍ردا، ۱۳۸۲.
* شوش، آبادان: شورا ی دانشگاهی جشنهای بیست وپنجمین سلسله شاهنشاهی ایران -آبادان، ۱۳۴۹.
* ن‍وش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ م‍ان‍ی‌ و م‍ان‍وی‍ان‌ ب‍ا دو م‍ق‍دم‍ه‌ در ب‍اب‌ زن‍دگ‍ی‌، اف‍ک‍ار و ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ دی‍ن‌ م‍ان‍ی‌، ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌‏‫،ه‍ن‍ری‌‌‫، ۱۳۷۸.‏‬‌‬
* وارون‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ در ت‍اری‍خ‌ در س‍رگ‍ذش‍ت‌ ام‍ی‍ن‌ال‍س‍ل‍طان‌، ت‍ه‍ران‌: اطلاع‍ات‌، ۱۳۷۴.
 
 
{{ترتیب‌پیش‌فرض:وامقی، ایرج}}
 
[[رده:اهالی صحنه]]
[[رده:کردهای اهل ایران]]
۶۷٬۲۶۲

ویرایش