تفاوت میان نسخه‌های «رمز قالبی»

جز
اصلاح نویسه نادرست با استفاده از AWB
(اصلاح‌کردن عنوان بخش)
جز (اصلاح نویسه نادرست با استفاده از AWB)
'''رمز قالبی''' نوعی [[الگوریتم‌های کلید متقارن |رمز کلید متقارن]] است که در آن ابتدا بیت‎هایبیت‌های متن اصلی به بلوک‎هاییبلوک‌هایی مجزا تقسیم‎بندیتقسیم‌بندی می‎شود،می‌شود، سپس الگوریتم رمزگذاری روی هر بلوک اعمال می‎گرددمی‌گردد. طبق تعریف ریاضی، رمز قالبی تابعی است که n بیت متن اصلی را تحت کنترل کلید K، به n بیت [[متن رمزشده]] تبدیل می‎کندمی‌کند و نیز n بیت متـن رمزشده را تحت کنترل کلیـد K، به n بیت متـن اصلی تبدیل می‎کندمی‌کند. قالب‎هایقالب‌های متن اصلی و متن رمزشده تعداد بیت یکسانی دارند. اندازه قالب را با n یا b نمایش می‎دهند،می‌دهند، که همان تعداد بیت‎هایبیت‌های آن قالب است.
 
تابع رمزنگاری برای قالب‎هایقالب‌های n بیتی متن رمزشده، و قالب‎هایقالب‌های n بیتی متن اصلی همراه با کلید ثابت(k)، یک تابع یک به یک و پوشا است. یعنی اگر تابع [[رمزگذاری]](E) را تحت کنترل کلید (k) به یک قالب از متن اصلی(M) اعمال کنیم، یک قالب از متن رمزشده(c) بدست می‎آیدمی‌آید. حال اگر تابع رمزگشایی(D) را تحت کنترل همان کلید(k) به این قالب متن رمز شده(c) اعمال کنیم، متن اصلی(M) دوباره بازیابی می‎شودمی‌شود:
{{چپ‌چین}}
E(D(M)) = M.
{{پایان چپ‌چین}}
همچنین اگر تابع [[رمزگشایی]](D) را تحت کنترل کلید (k) به یک قالب از متن رمزشده(C) اعمال کنیم، یک قالب از متن اصلی(M) بدست می‎آیدمی‌آید. حال اگر تابع رمزگذاری(E) را تحت کنترل همان کلید(k) به این قالب متن اصلی(M) اعمال کنیم، متن رمزشده(C) دوباره بازیابی می‎شودمی‌شود:
{{چپ‌چین}}
D(E(C)) = C.<ref> A. Menezes, P. van Oorschot and S. Vanstone, “Handbook of Applied Cryptography”, ۱۹۹۷,PP ۱۹۱-۲۸۲. http://www.cacr.math.uwaterloo.ca/hac</ref>
{{پایان چپ‌چین}}
 
ساختار مبتنی بر شبکه جابجایی- جانشینی: مانند رمز AES.
 
البته همه رمزهای بلوکی لزوماً از این دو ساختار تبعیت نمی‎کنند،نمی‌کنند، بلکه رمزهای بلوکی دیگری نیز هستند که ساختارهای منحصربه‌فردی دارند؛ مانند الگوریتم رمز Keeloq که رمز بلوکی مبتنی بر ساختار NLFSR (شیفت‎رحیسترهایشیفت‌رحیسترهای غیرخطی) است.<ref>[https://sites.google.com/site/sidechannela/ sidechannelattack<!-- عنوان تصحیح شده توسط ربات -->]</ref>
 
== ساختار مبتنی بر شبکه جابجایی - جانشینی ==
 
این ساختار از دو اصل در هم پیچیدگی و انتشار شانون تبعیت می‎کندمی‌کند. با استفاده از در هم پیچیدگی، رابطه بین بیت‎هایبیت‌های کلید و بیت‎هایبیت‌های متن رمزشده، غیرخطی و پیچیده می‎گرددمی‌گردد. با استفاده از انتشار، [[افزونگی]] موجود در متن اصلی پس از رمزکردن در متن رمز شده پخش می‎شودمی‌شود.
 
در این ساختار از شبکه‌های جابجایی- جانشینی بصورت متوالی در چند دور استفاده می‎گرددمی‌گردد. در هر دور، بیت‎هایبیت‌های کلید دور با بیت‎هایبیت‌های متن اصلی XOR می‎شودمی‌شود. همچنین S_BOXها بیت‎هایبیت‌های یک بلوک از متن اصلی را با بیت‎هایبیت‌های دیگر جایگزین کرده P_BOXها بیت‎هایبیت‌های خروجی از S_BOXهای یک دور را با یکدیگر جابجا می‌کنند. درواقع درهم‎پیچیدگیدرهم‌پیچیدگی توسط S_BOX و انتشار توسط P_BOX انجام می‎گیردمی‌گیرد. در دور آخر جابجایی بیتی صورت نمی‎گیردنمی‌گیرد. نحوه رمزگشایی نیز ماندد رمزگذاری است با این تفاوت که در رمزگشایی نحوه اعمال زیرکلید برعکس رمزگذاری است.
 
اگر یک بیت از متن اصلی تغییر کند، بواسطه S_BOXها چندین بیت از خروجی تغییر خواهد نمود. سپس این تغییرات توسط P_BOXها در S_BOXهای بعدی منتشر خواهد شد. در یک سیستم رمز بلوکی خوب، P_BOXها بیت‎هایبیت‌های مربوط به خروجی یک S_BOX را بطور کامل در S_BOXهای بعدی پراکنده می‎سازدمی‌سازد. بدین ترتیب با تغییر یک بیت از متن اصلی، احتمال این که یک بیت خاص از متن رمزشده تغییر کند، ۰٫۵ است. به این خاصیت، خاصیت بهمنی می‎گویندمی‌گویند.
 
از رمزهای بلوکی معروف مبتنی بر شبکه شبکه جابجایی- جانشینی می‎توانمی‌توان رمزهای زیر را نام برد:
{{چپ‌چین}}
AES، ABC، ۳way، Akelarre، Anubis، ARIA، BaseKing، BEAR and LION، CRYPTON
== ساختار مبتنی بر شبکه فیستل ==
 
در این ساختار برای رمزگذاری، ابتدا متن اصلی به دو قسمت تقسیم می‎شودمی‌شود. سپس بر روی قسمت سمت راست ساختار، با استفاده از تابع F عملیات رمزگذاری صورت گرفته، خروجی تابع F (یا به نحوی تغییر یافته آن) با قسمت سمت چپ XOR می‎شودمی‌شود. سپس برای دور بعدی مکان دو قسمت سمت راست و چپ با یکدیگر جابجا می‎شوندمی‌شوند:
{{چپ‌چین}}
R_(i+۱) = L_i ⊕ F(R_i,K_i)
L_(i+۱) = R_i
{{پایان چپ‌چین}}
نحوة رمزگشایی نیز مانند نحوة رمزگذاری است با این تفاوت که در رمزگشایی نحوه اعمال زیرکلید، برعکس حالت رمزگذاری است. در این ساختار برای رمزگشایی نیز مانند حالت رمزگذاری ابتدا متن رمزشده به دو قسمت تقسیم می‎شود،می‌شود، سپس بر روی قسمت سمت راست ساختار با استفاده از تابع F، عملیات رمزگشایی صورت گرفته، خروجی تابع F (یـا بـه نحوی تغییر یافته آن) بـا قسمت سمت چپ XOR می‎شودمی‌شود. سپس برای دور بعدی مکان دو قسمت سمت راست و چپ با یکدیگر جابجا می‎شودمی‌شود:
{{چپ‌چین}}
R_i = L_(i+۱)
L_i = R_(i+۱) ⊕ F(L_(i+۱),K_i)
{{پایان چپ‌چین}}
تفاوت این ساختار بــا ساختار مبتنی بــر شبکه جابجایی- جانشینی این است که، تابع F در این ساختار لزوماً معکوس پذیر نیست. همچنین این ساختار برای رمزگذاری و یا رمزگشایی به دو قسمت تقسیم شده است، در حالی که در ساختار جابجایی- جانشینی برای رمزگذاری و یا رمزگشایی نیازی به تقسیم‎بندیتقسیم‌بندی متن اصلی نیست.
 
از رمزهای بلوکی معروف مبتنی بر شبکه فیستل می‎توانمی‌توان رمزهای زیر را نام برد:
{{چپ‌چین}}
DES،Blowfish،Camellia , CAST-۱۲۸،FEAL،ICE، KASUMI،LOKI۹۷، Lucifer، MARS، MAGENTA، MISTY۱، RC۵، TEA، Triple DES، Twofish.
== حالات مختلف کاری رمزهای بلوکی ==
 
برای استفاده از رمزهای بلوکی، بسته به نوع نیاز از حالات مختلفی استفاده می¬کنیم. هر حالت مزایا و معایب خود را دارد. هیچ حالتی را نمی‎تواننمی‌توان یافت که کلیه مزایا را داشته باشد، و هیچ مشکلی نداشته باشد. بر این اساس، با توجه به نوع نیاز و نیز محدودیت‎هاییمحدودیت‌هایی چون سرعت، حافظه، تعداد بیت‎هایبیت‌های متن اصلی، اندازة برد سخت‎افزاریسخت‌افزاری و یا میزان هزینة مورد نیاز برای عمل رمزنگاری و یا رمزگشایی و...، از حالت بهینه استفاده می‎کنیممی‌کنیم[۶].
 
بر طبق استاندارد NIST، رمزهای قالبی از لحاظ کاربردی ۳ حالت دارند:
حالت گالوا/ شمارنده.
 
حالات «زنجیرة بلوک رمز»، «فیدبک خروجی»، و «فیدبک رمز» علاوه بر متن اصلی و [[کلید رمز]]، به یک بردار مقدار اولیه نیز بعنوان ورودی نیاز دارند. این بردار مقدار اولیه برای هر حالت اجرایی از عملیات رمزنگاری و رمزگشایی، بعنوان اولین بلوک ورودی به تابع رمز استفاده می‎شوندمی‌شوند. لزومی ندارد بردار مقدار اولیه را مخفی نگه داریم، اما این بردار در حالت کلی، نباید از طریق خود الگوریتم رمزنگاری و یا رمزگشایی، قابل تعیین و یا قابل پیشگویی باشد. البته در حالت «فیدبک خروجی» چنانچه بردار مقدار اولیه غیرقابل پیشگویی باشد، در امنیت سیستم رمز، مشکلی بوجود نمی‎آیدنمی‌آید. بنابراین برای هر قسمت از متن رمزشدة ارسالی، باید بردار مقدار اولیه یا اطلاعاتی که برای محاسبة آن مورد نیاز است، در دسترس باشد؛ زیرا ما برای هر قسمت از متن رمزشدة ارسالی برای ایجاد محرمانگی، به یک بردار مقدار اولیه یکتا نیاز داریم.
برای کلیه حالات، بلوک‎هابلوک‌ها یا بندهای متن اصلی به بلوک‎هابلوک‌ها یا بندهای متن رمز شده متناظر، با طول بیتی یکسان تبدیل می‎شوندمی‌شوند.
 
== منابع ==
۶۷٬۲۶۲

ویرایش