باز کردن منو اصلی

تغییرات

ویرایش و تصحیح (جزئی)
: سر [[ویویان ریچاردز]]
: [[هربرت ساتکلیف]]
;کوه‌نوردی
;کوهنوری
: سر [[ادموند هیلاری]]
: [[تنزینگ نورگی]]