تفاوت میان نسخه‌های «ضرب‌آهنگ»

۲۹ بایت اضافه‌شده ،  ۴ سال پیش
جز
به عبارت دیگر تکرار پی‌درپی یک حرکت پایدار در زمان مشخص را در موسیقی '''وزن''' یا '''ریتم''' می‌نامند.
 
== ریتم هاریتم‌ها ==
ریتم و حالت‌های مختلف آن در تمام عناصر طبیعی و اتفاقات و انرژی هایانرژی‌های آزادشده در محیط پیرامون و نیز حتی در مفاهیم و تصورات ذهنی نفوذ دارد. به عبارت دیگر ریتم از اجزاء پراهمیت subjective و objective است. هرچیزی که وجود دارد از ریتمی درونی تشکیل شده و همچنین در روند تکامل درگیر ریتم‌های خارجی و بیرونی نیز می گرددمی‌گردد و در نهایت مجموعه‌های منظم بزرگتری را شکل می دهندمی‌دهند. این ریتم هاریتم‌ها از انرژی هاییانرژی‌هایی برخوردار هستند که در صورت همخوانی با ریتم‌های پیرامون در یکدیگر تافته شده و انرژی‌های همسوی بزرگتری را آزاد می کنندمی‌کنند و نیز اگر با یکدیگر همسویی و همخوانی نداشته باشند درصورت مواجهه قطعاً به یکدیگر آسیب می زنندمی‌زنند و در روند حرکت یکدیگر اختلالاتی ایجاد می کنندمی‌کنند. گردش زمین به دور خود و خورشید، فصول مختلف سال، باروری گیاهان و درختان، و [[ضربان قلب]]، از شناخته شدهشده‌ترین ترین ریتم هایریتم‌های منظم طبیعت هستند. زندگی روزمره و مسائل مرتبط و حتی زمینه هایزمینه‌های مختلف فعالیت بشری نیز شامل ریتم‌هایی منظم، متناوب و تکاملی هستند.
 
ریتم و حالت‌های مختلف آن در تمام عناصر طبیعی و اتفاقات و انرژی های آزادشده در محیط پیرامون و نیز حتی در مفاهیم و تصورات ذهنی نفوذ دارد. به عبارت دیگر ریتم از اجزاء پراهمیت subjective و objective است. هرچیزی که وجود دارد از ریتمی درونی تشکیل شده و همچنین در روند تکامل درگیر ریتم‌های خارجی و بیرونی نیز می گردد و در نهایت مجموعه‌های منظم بزرگتری را شکل می دهند. این ریتم ها از انرژی هایی برخوردار هستند که در صورت همخوانی با ریتم‌های پیرامون در یکدیگر تافته شده و انرژی‌های همسوی بزرگتری را آزاد می کنند و نیز اگر با یکدیگر همسویی و همخوانی نداشته باشند درصورت مواجهه قطعاً به یکدیگر آسیب می زنند و در روند حرکت یکدیگر اختلالاتی ایجاد می کنند.گردش زمین به دور خود و خورشید، فصول مختلف سال، باروری گیاهان و درختان، و [[ضربان قلب]]، از شناخته شده ترین ریتم های منظم طبیعت هستند. زندگی روزمره و مسائل مرتبط و حتی زمینه های مختلف فعالیت بشری نیز شامل ریتم‌هایی منظم، متناوب و تکاملی هستند.
 
== ریتم در دیگر هنرها ==
واژه ''ریتم'' یا ''ضرب‌آهنگ'' در تئوری [[هنرهای تجسمی]] نیز به کار می‌رود و معنایی تصویری دارد. تکرار متوالی عنصرهای بصری در تابلو یا فضای بصری، ریتم بصری را به‌وجود می‌آورد. ریتم بصری را می‌توان در چند دسته بررسی کرد:<ref name=hoseinirad>عبدالمجید حسینی‌راد، ص. ۹۴</ref>:
* تکرار یکنواخت: تکرار یک عنصر بصری، مثلاً یک سیب به طور یکنواخت و متوالی.<ref name=hoseinirad>عبدالمجید حسینی‌راد، ص. ۹۴</ref>
* تکرار متناوب: تکرار یکنواخت یک عنصر بصری، اما همراه با تغییرات [[متناوب|متناوبی]] که هر بار توجه بیننده را به یک حرکت یا عنصر میانی جلب کند.<ref name=hoseinirad>عبدالمجید حسینی‌راد، ص. ۹۴</ref>
* تکرار تکاملی: عنصرهای بصری از یک حالت آغاز شده و با ضرب‌آهنگی به حالت نهایی می‌رسند و مسیر تغییر و تکامل آنها دارای ریتم است.<ref name=hoseinirad>عبدالمجید حسینی‌راد، ص. ۹۴</ref>
 
ریتم موجی:بیشتر حاصل حرکت هایحرکت‌های منحنی خط و سطح است.
 
== پانویس ==