تفاوت میان نسخه‌های «تساوی حقوق زن و مرد در دین بهائی»

پیتر اسمیت به تضاد بین دو گروه که یکی بهائیت را به عنوان یک دین در حال تغییر می‌بینند و دیگر گروه که تابع محض اعتقادات مطرح شده از نظام اداری در اوائل قرن بیستم اشاره می‌کند. حرکت‌های [[احمد سهراب]] در تشکیل [[احمد سهراب#جامعه تاریخ جدید|جامعه تاریخ جدید]] بهائیت در دهه ۱۹۳۰ میلادی نمونه‌ای از دیدگاه مخالف اکثریت تابع محض نظام اداری بهائیت می‌باشد.<ref>{{harvnb|Smith|1987|pp=109-114}}</ref> تعدادی از محققین به تمایل اصول گرایان در جامعه بهائی به قرار دادن تبعیت محض از نظام اداری که الاهی و بدون خطا به عنوان یکی از اصول اعتقادی بهائیت اشاره کرده‌اند.<ref>{{harvnb|Cole|2002}}</ref><ref>{{harvnb|MacEoin|1986}}</ref><ref>{{harvnb|Momen|1992}}</ref> اگر چه بهائیان اصول گرا از تقسیم‌بندی بهائیان به دو دسته اصول گرا و لیبرال ناخشنود هستند، چرا که معتقد به متحد بودن تمام بهائیان هستند، تحرکات نویسندگان بهائی لیبرال در دهه ۱۹۸۰ میلادی نظر بسیاری از بهایئان را به خود جلب کرده است و در مقابل حملات شدید از اصول گرایان نیز معطوف آن‌ها شده است<ref>{{harvnb|Bacquet|2006}}</ref>.
 
در نسل امروز بهائی، تلاش جدی برای ایجاد نظام اداری جایگزین و حتی حرکت منسجم لیبرال انجام نشده است. بیشتر تلاش ها برای بیان کردن و مطلع کردن دیگران در رابطه با نظرات مختلف بوده است. هنگامی که نظام اداری بهائی، بهایئان لیبرال را توبیخ ، تهدید به طرد، و یا طرد کردند، بهائیان لیبرال یا از بهایئت خارج شدند و یا از آن به بعد نظرات خود را به وضوع قبلی مطرح نکردند<ref>{{harvnb|Bacquet|2006}}</ref>.مواضع اختلاف نظر، به غیر از عدم جواز شرکت زنان در بیت العدل، شامل این موارد است:
* بی خطا بودن بیت العدل
* درک سطحی متون دینی در برابر درک عمیق و دانشگاهی در برخورد با متون اصلی و تاریخ بهائی
* تعلیمات بهائی در مورد جدائی دین از سیاست
* آزادی بیان و محدودیت آن در حوزه بهائیت
* مخالف با همجنسگرائی
 
== پانویس ==