باز کردن منو اصلی

تغییرات

منابع معتبر دارد
{{حذف سریع|سرشناسی فرد یا موضوع مقاله را نشان نمی‌دهد.}}
 
{{جعبه اطلاعات سیاست‌مدار
| نام = سید مهدی خدایی