باز کردن منو اصلی

تغییرات

تغییر نام تصویر منتقل شده به انبار
{{Infobox cycling team
| name = تینکوف
| image = [[پرونده:TinkoffLogo logoTeam Tinkoff.png|200px]]
| code = TNK
| registered = [[دانمارک]] (۱۹۹۸–۲۰۱۳){{سخ}}[[روسیه]] (۲۰۱۴–)