تفاوت میان نسخه‌های «پادشاهی اسرائیل (پادشاهی متحد)»