تفاوت میان نسخه‌های «محمد دشمن‌زیار»

/علاقه به گشترش دانش اضافه شد/ دانشنامه علایی/نزهت‌نامه علایی/
جز
(/علاقه به گشترش دانش اضافه شد/ دانشنامه علایی/نزهت‌نامه علایی/)
در کشمکشی که بین سیده خاتون با پسرش [[مجدالدوله]] در گرفت و منجر به فرار مادر و رفتنش نزد بدر بن حسنویه شد، پسر کاکویه هم به بهاء الدوله دیلمی پیوست (۳۸۵ خورشیدی)، اما در پی بازگشت سیده، دوباره به اسپهبدی اصفهان رسید. وی که همزمان سپهسالار ملک خاتون و مورد اعتماد تام او بود، در رفع اغتشاش‌هایی که در [[ناحیه جبال|ولایت جبال]] روی می‌داد، کمک‌های قابل ملاحظه‌ای به سیده ملک خاتون کرد.
 
== علاقمندی به گسترش دانش ==
دربار علاءالدوله محمد، مشوق امرا و دانشمندان بود و فیلسوف نامدار ایرانی، ابن سینا تا هنگام مرگ وزارت او را داشت. [[دانشنامه علایی]] نوشته‌ی [[ابن سینا]] و نیز [[نزهت‌نامه علایی]] نوشته‌ی [[شهمردان بن ابی‌الخیر رازی]]، هردو به علاءالدوله تقدیم شده‌است.
 
دربار علاءالدوله محمد مشوق امرا و دانشمندان بود و فیلسوف نامدار ایرانی، ابن سینا تا هنگام مرگ وزارت او را داشت. دانشنامه علایی نوشته‌ی ابن سینا و نیز نزهت‌نامه علایی نوشته‌ی شهمردان بن ابی‌الخیر رازی، هردو به علاءالدوله تقدیم شده‌است.
== چیرگی بر همدان ==
آن گونه که سکه‌های وی با القاب علاء الدوله، عضد الدین فخر الدوله و تاج المله نشان می‌دهد، در مدت فرمانروایی در نواحی جبال، ولایات بین همدان و شاپور خواست و کرمانشاهان مکرر تحت فرمان وی قرار می‌گرفت. در ماجرای گرفتاری‌های شمس الدوله که به دنبال لشکرکشی به ری با شورش ترکان سپاه مواجه شد، وی به شاهزاده دیلمی کمک کرد، اما در سال ۴۰۲ خورشیدی به یاری [[فرهاد پسر مرداویج]] اسپهبد [[بروجرد]] با سماءالدّولهٔ دیلمی امیر همدان درگیر شد و پس از چندین نبرد، [[همدان]] را تصرف کرد. و بدین گونه همدان و توابع آن را هم ضمیمه قلمرو خویش کرد. در سال‌های بعد، قوای متحد اسپهبد طبرستان و [[منوچهر بن قابوس]] را که به ولایت جبال لشکر کشی کرده بودند، مغلوب ساخت و بی آن که با دربار مجدالدوله قطع ارتباط کند در قسمت عمده ولایات جبال قدرت مستقل یافت.